Novinky

30.06.2020Zákon o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

  Ve Sbírce zákonů v částce č. 115/2020 Sb. ze dne 30.6.2020 byl vyhlášen  Zákon č. 300/2020 Sb. o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli
...celý článek

30.06.2020Změna daňových zákonů ke dni 30.6.2020 v souvislosti s výskytem koronaviru

  Ve sbírce zákonů v částce č.115/2020 Sb. ze dne  30.6.2020 byl vyhlášen Zákon č. 299/2020 Sb., kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru.           Z jeho obsahu
...celý článek

11.06.2020Další posunutí termínu k podání daňového přiznání? Liberační balíček III

Ministerstvo financí zveřejnilo dne 10.6.2020 ve Finančním zpravodaji 9/2020 Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a správních poplatků z důvodu mimořádné události, které mimo jiné fakticky posouvá termín pro podání
...celý článek


Starší aktuality

Aktuality

Nacházíte se zde: Aktuality

Daňový balíček 2019


12.04.2019

Ve Sbírce zákonů v částce č. 37/2019 Sb., byl vyhlášen zákon č. 80/2019 Sb. „Daňový balíček 2019“ většina změn je účinná od 1.4.2019, některé změny jsou účinné již od 27.3.2019 (týká se některých změn v DPH).

 

Daňový balíček 2019 je souborem novelizací těchto předpisů:

  • zákona o daních z příjmů
  • zákona o dani z hazardních her
  • zákona o dph
  • insolvenčního zákona (souvisí s opravami základu daně a následného snížení odpočtu dph u dlužníka)
  • zákona o spotřebních daních
  • celního zákona
  • daňového řádu
  • zákona o o mezinárodní spolupráci při správě daní
  • zákona o Finanční správě
  • zákona o Celní správě.

 

Z obsahu vybíráme:

 

Daně z příjmů

V daních z příjmů daňový balíček zapracovává změny předpisů EU omezujících přelévání zdanitelných zisků do států s nižším daňovým zatížením apod. (to čemu se často říká "agresivní daňové plánování"), např. zavedení omezení daňové uznatelnosti "nadměrných výpůjčních výdajů", které se poprvé použije pro zdaňovací období započaté 1.4.2019 či později; pro zdaňovací období kalendářního roku 2019 se tedy ještě nepoužije.

 

Pro celé zdaňovací období roku 2019 se však použije zvýšení maximálních částek výdajů uplatňovaných procentem z příjmů na úroveň platnou naposledy za rok 2017 - (např. bude možné uplatnit výdaje 60 % z příjmů z neřemeslného živnostenksého podnikání až do výše 1.200.000 Kč, do výše příjmů 2 mil. Kč se tedy omezení neuplatní a např. z příjmů 1,5 mil. Kč bude možné uplatnit výdaje 900 tis. Kč (v daňovém přiznání za rok 2018 lze v tomto případě uplatnit výdaje do limitu 600 tis. Kč).

 

Již v průběhu roku 2019 bude nutné použít nová pravidla pro uplatnění srážkové daně z příjmů ze závislé činnosti (poprvé při zúčtování mezd za květen 2019)

 

Byla zavedena nová oznamovací povinnost při výplatě příjmů do zahraničí, která se bude vztahovat např. i na výplatu podílů na zisku vyplácených mateřské společnosti, které jsou osvobozeny od daně z příjmů právnických osob.

 

DPH

Rozsah změn v DPH (většinou od 1.4.2019) je značně rozsáhlý - jedná se o 269 bodů změn a 16 přechodných ustanovení.

 

Změny v DPH lze rozdělit např. do těchto okruhů:

·         zapracování změn plynoucích ze změn legislativy EU - především se jedná o uplatnění dph osobami, které poskytují služby na dálku osobám nepovinným k dani z jiných členských států EU. Změny účinné od 1.1.2019 plynoucí ze Směrnice EU o DPH bylo možné použít již od 1.1.2019 bez ohledu na to, že do zákona o dph byly promítnuty až 27.3.2019.

·         věcné změny - např. změna v zaokrouhlování dph, nová úprava oprav základů daně a daně u nedobytných pohledávek

·         změny potvrzující stávající stav.

1)    Nová pravidla pro vouchery
 
Jednotná pravidla pro země Evropské unie rozdělují tzv. vouchery, tedy poukazy či kupony, do dvou kategorií, a to na jednoúčelové a víceúčelové. U jednoúčelových voucherů je předem známé, k čemu jsou určeny. Za dodání zboží nebo poskytnutí služby, kterou symbolizují, je považováno už vydání těchto voucherů, jejich uplatnění proto již není předmětem daně. 
          Vydání víceúčelového poukazu naopak není předmětem daně, a to proto, že dodání nebo poskytnutí předem neznámého zboží či služby je uskutečněno až jeho uplatněním jakožto „platby“ za ně.

2)    Rozšíření oprav u nedobytných pohledávek

Podle novely může dodavatel provést opravu základu a výše daně v případě alespoň 2 roky nezaplacených zdanitelných plnění ze strany odběratele. Základ daně bude možné opravit maximálně do výše 10 tisíc korun za jednu pohledávku, za všechny provedené opravy potom do 50 tisíc korun ročně.

3)    DUZP na opravném daňovém dokladu
V současné době se většina vystavovatelů i příjemců dobropisů a vrubopisů musí vypořádat s nejasnostmi ohledně data povinnosti přiznat daň, které je třeba uvést v kontrolním hlášení. Není výjimkou, že se data v hlášení vystavovatele a příjemce liší. Jako DUZP by na opravném dokladu mělo být nově uvedeno datum provedení opravy (den, kdy nastaly skutečnosti rozhodné pro provedení opravy základu daně).
          Pokud je snižován základ daně, oprava základu daně se uvede v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém plátce vynaložil úsilí k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění.

4)    Povinnost vynaložit nezbytné úsilí k doručení daňového dokladu
Plátce bude mít vedle vystavení daňového dokladu také povinnost usilovat o jeho doručení, a to ve lhůtě pro jeho vystavení, to znamená běžně do 15 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění. V případě pochybností, zda tuto povinnost plátce plní, správce daně mu bude moci uložit zvláštní záznamní povinnost.

5)    Změny výpočtu daně
Částečnou změnou způsobu výpočtu daně novela sleduje dosažení stejného výsledku při obou způsobech výpočtu. Při výpočtu daně shora (z ceny včetně daně) se proto vylučuje částka vzniklá zaokrouhlením celkové úplaty při platbě v hotovosti. Při výpočtu daně shora se daň vypočte jako rozdíl mezi částkou, která se vypočítá jako podíl částky podle bodu 1 a koeficientu 1,21 v případě základní sazby daně, 1,15 v případě první snížené sazby daně nebo 1,10 v případě druhé snížené sazby daně. Zároveň se ruší možnost zaokrouhlení daně na celé koruny.

6)    Provádění úprav odpočtu DPH u oprav nemovitostí
I v případě, kdy oprava nemovité věci nebude představovat technické zhodnocení, by měl plátce sledovat 10-ti letou lhůtu pro provedení úpravy odpočtu, a to v případě, přesáhne-li hodnota opravy částku 200 000 korun, bez daně.

 

Daňový řád

Do daňového řádu daňový balíček zapracovává obecné zneužívací pravidlo zabraňující zneužívání daňového systému k daňovému plánování.

    
...zpět na seznam aktualit