Novinky

16.07.2020Novelizace daňového řádu

  Ve Sbírce zákonů v částce č.  108/2020 Sb. ze dne 26.6.2020 byl vyhlášen Zákon č. 283/2020 Sb., kterým se, s účinností od 1.1.2021, novelizuje daňový řád a některé další zákony.   Z nové úpravy
...celý článek

30.06.2020Zákon o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

  Ve Sbírce zákonů v částce č. 115/2020 Sb. ze dne 30.6.2020 byl vyhlášen  Zákon č. 300/2020 Sb. o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli
...celý článek

30.06.2020Změna daňových zákonů ke dni 30.6.2020 v souvislosti s výskytem koronaviru

  Ve sbírce zákonů v částce č.115/2020 Sb. ze dne  30.6.2020 byl vyhlášen Zákon č. 299/2020 Sb., kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru.           Z jeho obsahu
...celý článek


Starší aktuality

Aktuality

Nacházíte se zde: Aktuality

Country by Country Reporting, CbCR


30.10.2017

Generální finanční ředitelství
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
 
Sekce metodiky a výkonu daní
 
Č. j.: 93832/17/7100-10112-109482
 
Sdělení k podávání zpráv podle zemí (Country by Country Reporting, CbCR)
 
Novelou č. 305/2017 Sb. byla do zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě
daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č. 164/2013 Sb.“) transponována směrnice 2016/881/EU (tzv. DAC IV), která mění směrnici
2011/16/EU. Tato novela zavádí povinnou automatickou výměnu informací zpráv podle zemí
mezi členskými státy EU. Zároveň tato novela zohledňuje i obsah Mnohostranné dohody
příslušných orgánů o výměně zpráv podle zemí, která pokrývá výměnu zpráv s nečlenskými
zeměmi EU, jakož i možnosti budoucího sjednávání obdobných bilaterálních dohod
s příslušnými orgány třetích států. Povinnost podávání zpráv podle zemí se vztahuje jak
na nadnárodní skupiny podniků, jejichž nejvyšší mateřská entita se nachází v Evropské unii,
tak i na skupiny, které jsou řízeny ze třetích států.
Viz: http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/mezinarodni-spoluprace-v-oblasti-dani/zakon-omezinarodni-
spolupraci
 
Nadnárodní skupiny podniků budou sestavovat a podávat zprávu podle zemí, která bude
obsahovat informace relevantní pro posouzení rozdělení základu daně mezi jednotlivé státy
a jurisdikce v souladu s platnou legislativou a mezinárodními smlouvami.

Povinnost sestavovat zprávy podle zemí se týká pouze nadnárodních skupin podniků, jejichž
konsolidované výnosy za celou skupinu jsou nejméně 750 mil. EUR. Zprávu podle zemí
vypracovává sama nadnárodní skupina podniků prostřednictvím některé ze svých členských
entit. Tato členská entita zprávu následně oznamuje správci daně (či obdobnému orgánu
v zahraničí), který ji v rámci automatické výměny informací poskytne státům, ve kterých tato
skupina vyvíjí činnost.
 
Každá česká členská entita, která je součástí nadnárodní skupiny podniků definované
zákonem č. 164/2013 Sb. (tj. splňuje podmínky pro oznamování), je povinna podat
prostřednictvím daňového portálu Finanční správy – aplikace EPO Ohlášení a Oznámení,
viz: https://adisdpr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup.faces:
 
1. Ohlášení
- česká členská entita nadnárodní skupiny podniků uvede svou nejvyšší mateřskou
entitu (včetně jejího státu nebo jurisdikce),
- v případě, že česká členská entita není touto nejvyšší mateřskou entitou, ohlásí,
zda je zastupující mateřskou entitou nebo zastupující evropskou entitou,
- pokud česká členská entita není ani nejvyšší ani zastupující mateřskou
ani zastupující evropskou entitou, ohlásí, zda za ni podá zprávu podle zemí jiná
členská entita této skupiny, nebo zda tuto zprávu podá sama,
- Ohlášení se podává pouze jednou s výhradou změn v ohlášených údajích,
Č. j.: 93832/17/7100-10112-109482 strana 2 (celkem 3)
- lhůta pro podání Ohlášení je stanovena na poslední den prvního vykazovaného
účetního období, za které se podává zpráva podle zemí. V případě, že první
vykazované účetní období skončí nejpozději 31. 10. 2017 (nebo již skončilo před
tímto datem), platí povinnost podat ohlášení nejpozději 31. 10. 2017.
 
2. Oznámení
- české oznamující entitě nebude umožněno podat Oznámení, pokud nebylo podáno
Ohlášení, ve kterém byla česká členská entita specifikována jako oznamující,
- Oznámení se podává do 12 měsíců od konce vykazovaného účetního období
nadnárodní skupiny podniků,
- první Oznámení podá česká členská entita skupiny, která je nejvyšší mateřskou
entitou skupiny nebo zastupující mateřskou entitou za vykazované účetní období
začínající dne 1. ledna 2016 nebo později,
- v ostatních případech podá česká členská entita skupiny první Oznámení
za vykazované účetní období začínající dne 1. ledna 2017 nebo později.
 
Podání Ohlášení a Oznámení je umožněno pouze autentizovaným přístupem (datovou
zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem nebo s ověřenou identitou podatele
způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky).
 
Místně příslušným správcem daně pro účely podávání Ohlášení a Oznámení podle CbCR
je Specializovaný finanční úřad.
 
Vlastní zpráva podle zemí je součástí Oznámení a skládá se ze tří částí:
- 1. část: agregované finanční údaje za skupinu jako celek, rozdělené podle jednotlivých
států a jurisdikcí,
- 2. část: údaje o tom, ve kterých státech nebo jurisdikcích vyvíjí činnost jednotlivé
členské entity této skupiny, a charakter této činnosti,
- 3. část: doplňující informace k údajům uvedeným ve zprávě (např. zdroj údajů, které
byly použity k sestavení zprávy, vysvětlení jejich změny oproti minulému
vykazovanému účetnímu období nebo uvedení směnného kurzu pro konverzi mezi
měnami, pokud pro sestavení zprávy místo konsolidované účetní závěrky za celou
skupinu byly využity separátní účetní výkazy jednotlivých společností vedené
v různých měnách).
 
Pokud bude Ohlášení nebo Oznámení podáno prostřednictvím zmocněnce, je nutné, aby
plná moc pouze pro účely podání Ohlášení/Oznámení byla uplatněna přímo
u Specializovaného finančního úřadu nejpozději s podáním tohoto Ohlášení/Oznámení.
 
Zprávu podle zemí je třeba sestavit podle Vyhlášky Ministerstva financí č. 306/2017 Sb., která
obsahuje Vzor zprávy podle zemí a pokyny k jejímu vyplnění.
Vlastní data Oznámení CbCR budou v XML příloze, která bude mít XML strukturu podle
Country-by-Country Reporting XML Schema: User Guide for Tax Administrations and
Taxpayers (viz odkaz na příručku OECD níže), a kterou uživatel již předem připravenou vloží.
Příloha je povinná, a to ve formátu XML komprimovaného metodou ZIP. Velikostní limit přílohy
je 100 MB pro všechny 3 přílohy dohromady.
 
Vzorové tabulky – viz: http://www.financnisprava.cz/cs/mezinarodni-spoluprace/mezinarodnizdanovani-
prime-dane/country-by-country-reporting.
 
Další informace lze nalézt v příručce OECD - viz: http://www.oecd.org/tax/country-by-countryreporting-
xml-schema-user-guide-for-tax-administrations-and-taxpayers.htm.
 
Č. j.: 93832/17/7100-10112-109482 strana 3 (celkem 3)
Vzhledem k opakujícím se dotazům k problematice CbCR umístila Finanční správa
na internetové stránky sekci Časté otázky a odpovědi.
Odkaz: http://www.financnisprava.cz/cs/mezinarodni-spoluprace/mezinarodni-zdanovaniprime-
dane/country-by-country-reporting.
 
Kontakt pro případné další dotazy: CBCR7000@fs.mfcr.cz.
 
Ing. Jiří Fojtík
ředitel sekce

Elektronicky 
...zpět na seznam aktualit