Novinky

16.07.2020Novelizace daňového řádu

  Ve Sbírce zákonů v částce č.  108/2020 Sb. ze dne 26.6.2020 byl vyhlášen Zákon č. 283/2020 Sb., kterým se, s účinností od 1.1.2021, novelizuje daňový řád a některé další zákony.   Z nové úpravy
...celý článek

30.06.2020Zákon o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

  Ve Sbírce zákonů v částce č. 115/2020 Sb. ze dne 30.6.2020 byl vyhlášen  Zákon č. 300/2020 Sb. o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli
...celý článek

30.06.2020Změna daňových zákonů ke dni 30.6.2020 v souvislosti s výskytem koronaviru

  Ve sbírce zákonů v částce č.115/2020 Sb. ze dne  30.6.2020 byl vyhlášen Zákon č. 299/2020 Sb., kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru.           Z jeho obsahu
...celý článek


Starší aktuality

Aktuality

Nacházíte se zde: Aktuality

Změny daňových zákonů 1.7.2017


20.07.2017

 S účinností od 1.7.2017 byl dne 16.6.2017 ve Sbírce zákonů v částce č. 61/2017 Sb., vyhlášen zákon č. 170/2017Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní.

 

Z obsahu této obsáhlé novelizace vybíráme:

 

      I.      Daň z příjmů právnických osob

 

1. Odpisování technického zhodnocení u podnájemce - § 28 odst. 3 ZDP

V ustanovení § 28 odst. 3 ZDP byl rozšířen výčet poplatníků, kteří mají možnost uplatňovat daňové odpisy z technického zhodnocení provedeného na cizím majetku. Kromě nájemce a uživatele u finančního leasingu může daňové odpisy uplatňovat i poplatník, kterému byl přenechán majetek k užívání (např. podnájemce), a to za obdobných podmínek jako u technického zhodnocení provedeného nájemcem:

• technické zhodnocení uhradil poplatník, který má právo k užívání majetku, na kterém provedl

  technické zhodnocení

 

• technické zhodnocení provedl a daňové odpisy uplatňuje vždy s písemným souhlasem vlastníka

 

• vlastník hmotného majetku nezvýšil vstupní cenu hmotného majetku o provedené technické 

   zhodnocení

 

• odpisované technické zhodnocení je zařazeno do stejné odpisové skupiny jako zhodnocovaný

   majetek.

 

Podle Přechodného ustanovení (Čl. II bod 10) se nové znění zákona použije na technické zhodnocení dokončené a uvedené do stavu způsobilého obvyklému užívání ode dne nabytí účinnosti novely zákona.

 

2. Umožnění odpisování nehmotného majetku po delší dobu - § 32 a odst. 4 ZDP

Znění § 32 a odst. 4 ZDP upravuje dobu daňového odpisování nehmotného majetku. Pro příslušné kategorie nehmotného majetku byla pevně stanovená doba odpisování změněna na dobu minimální. Tzn., že poplatník bude moci podle svého rozhodnutí majetek daňově odpisovat i delší dobu (větší počet měsíců), ovšem při zachování stávajících podmínek zakotvených v § 32 a ZDP, zejména při zachování pravidla rovnoměrnosti daňových odpisů.

Podle Přechodného ustanovení (Čl. II bod 12) se nové znění zákona použije až na majetek, u kterého bylo odpisování zahájeno po účinnosti novely zákona.

 

3. Peněžitý dar na pořízení hmotného majetku nebo na jeho technické

    zhodnocení - § 29 odst. 1 ZDP

Podle § 29 odst. 1 ZDP snižuje bezúplatný příjem ve formě účelového peněžitého daru poskytnutého na pořízení hmotného majetku nebo na jeho technické zhodnocení vstupní cenu předmětného hmotného majetku bez ohledu na to, zda byl tento příjem od daně osvobozen, nebyl předmětem daně nebo nezvyšoval základ daně podle výjimky uvedené v § 23 odst. 3 písm. a) bod 16 ZDP.

U poplatníka daně z příjmů právnických osob (účetní jednotky) se jedná o zdanitelný příjem zúčtovaný ve výnosech. Pokud poplatník pořídí hmotný majetek a ve smyslu ustanovení § 29 odst. 1 ZDP sníží jeho vstupní cenu, může zmíněný výnos vyloučit podle § 23 odst. 3 písm. c) bodu 9 ZDP ze základu daně. Podle Přechodného ustanovení (Čl. II bod 19) se nová úprava použije poprvé pro zdaňovací období započaté v roce 2017.

 

4.    Úprava zdanění veřejně prospěšných poplatníků

 

Ø  daňová úspora veřejně prospěšných poplatníků – prostředky získané daňovou úsporou musí být profinancovány nejpozději následující zdaňovací období na krytí nákladů z nepodnikatelských činností

Ø  rozšíření aplikace srážkové daně ve výši 19 % (§ 36 odst. 5 ZDP) u vymezených veřejně prospěšných poplatníků a společenství vlastníků jednotek i na úrokové příjmy z účtů a vkladů

 

 

II.  Daň z příjmů fyzických osob

 

1. Daňové zvýhodnění na děti od roku 2017

Zvýšení daňového zvýhodnění podle § 35c ZDP na druhé vyživované dítě z částky 17 004 Kč ročně na částku 19 404 Kč, na třetí a každé další vyživované dítě z částky 20 604 Kč ročně na částku 24 204 Kč. (Více viz. Oddíl III. Závislá činnost)

 

2. Výdaje stanovené procentem z příjmů (omezení paušálu)

Pro rok 2017 platí přechodné období, dle kterého si podnikatelé mohou vybrat, zda uplatní vyšší výdajový paušál účinný v roce 2016, ovšem bez možnosti uplatnit daňové zvýhodnění na děti a slevu na manželku bez vlastních příjmů normované v § 35ca ZDP, nebo zda uplatní paušální výdaje s přísnějším nižším limitem účinným od roku 2018 a současně se na ně nebude vztahovat omezení § 35ca ZDP pro uplatnění zmíněných daňových úlev, které se s účinností od 1. 1. 2018 ruší.

Od roku 2018 pak budou platit nižší výdajové paušály pro všechny podnikatele a pronajímatele bez dalších podmínek a omezení.

Neuplatní-li poplatník výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů, může nově uplatnit paušální výdaje maximálně ve výši:

800 000 Kč (tj. 80% z 1,000.000, - Kč) u příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného,

600 000 Kč (tj. 60% z 1,000.000, - Kč) u příjmů ze živnostenského podnikání,

300 000 Kč (tj. 30% z 1,000.000, - Kč) u příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku,

400 000 Kč (tj. 40% z 1,000.000, - Kč) z jiných příjmů ze samostatné činnosti, s výjimkou příjmů podle § 7 odst. 1 písm. d ZDP a podle § 7 odst. 6 ZDP a

300 000 Kč (tj. 30% z 1,000.000, - Kč) u příjmů z nájmu podle § 9 odst. 1 ZDP.

 

3. Další změny daně z příjmů fyzických osob s účinností od roku 2018:  

Ø  Zánik možnosti splnit limit pro získání daňového bonusu prostřednictvím příjmů z kapitálu a příjmů z nájmu

Od roku 2018 dojde ke zpřísnění podmínek pro vyplácení daňového bonusu na vyživované děti, příjmy z kapitálového majetku (§ 8 ZDP) a příjmy z nájmu (§ 9 ZDP) se nebudou započítávat do limitu příjmů, který je nutný splnit pro získání daňového bonusu (šestinásobek minimální mzdy).

Daňový bonus na vyživované děti se nově poskytne pouze těm poplatníkům, kteří dosahují příjmů ze závislé činnosti (§ 6 ZDP) nebo příjmů ze samostatné činnosti (§ 7 ZDP).

 

Ø  Daňový režim zálohy na výplatu podílu na zisku

Nově je v ustanovení § 38 d odst. 1 ZDP ukotven obecný princip, který se uplatňuje při aplikaci srážkové daně, a to, že se na každou vyplacenou zálohu na příjem, ze kterého je daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby, či doplatek z vyúčtování celkového plnění, pohlíží jako na samostatný příjem.

 

Ø  Žádost o vrácení vratitelného přeplatku

Podle nové právní úpravy (§ 38zf ZDP) podá-li poplatník daňové přiznání současně s žádostí o vrácení vratitelného přeplatku před uplynutím lhůty stanovené pro podání daňového přiznání, hledí se na žádost o přeplatek jako na podanou v poslední den lhůty pro podání daňového přiznání.

 

 

 

 

Ø  Osvobozené příjmy

·         Osvobození příjmů z prodeje bytu nebo rodinného domu a úplatného převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v družstvu je při nesplnění časového testu vázáno na podmínku využití získaných prostředků pro vlastní bytovou potřebu. Obdobně se bude postupovat i u osvobození příjmů z odstupného za uvolnění bytu. V případě využití získaných prostředků na bytovou potřebu jiného člena rodiny, se bude jednat o zdanitelný příjem, a to za zdaňovací období, ve kterém lhůta pro uplatnění získaných prostředků uplynula.

·         Příjmy z úplatného převodu podílu na obchodní korporaci byly doposud osvobozeny jen v případě, že od nabytí podílu uplynulo více než 5let a po 1.1.2014 nedošlo ke zvýšení nabývací ceny podílu. Zákon nijak nezohledňoval, zda ke zvýšení došlo peněžitým nebo nepeněžitým vkladem. Již pro celé zdaňovací období roku 2017 platí zmírnění podmínek pro osvobození v tom směru, že zvýšení nabývací ceny plněním ve prospěch vlastního kapitálu peněžitým vkladem nebude mít vliv na lhůtu pro osvobození (nebude ji prolamovat). V případě nepeněžitého vkladu zůstává zachován dosavadní postup.

·         Lhůta pro osvobození příjmů z úplatného převodu podílu v obchodní korporaci a příjmů z prodeje cenných papírů se zkrátila v případě, že byl uvedený majetek nabyt děděním od zůstavitele a zůstavitelem byl blízký rodinný příslušník (manžel/ka či příbuzný v řadě přímé). Jedná se o obdobnou úpravu, jako je tomu u příjmů z prodeje nemovitostí, kdy se do lhůty pro osvobození započítá i lhůta, po kterou tento majetek vlastnil zůstavitel.

·         Osvobození příjmů z prodeje cenných papírů do celkové částky 100 000Kč se bude vztahovat jen na příjmy podle §10 ZDP. Na příjmy z prodeje cenných papírů zahrnutých do obchodního majetku nebude možné osvobození uplatnit.

 

 

      III.      Závislá činnost

 

1.    Měsíční daňové zvýhodnění od roku 2017

U zaměstnavatele se měsíční daňové zvýhodnění poskytované podle § 35c a 35 d ZDP zvyšuje u druhého vyživovaného dítěte o 200 Kč, tj. z částky 1 417 Kč na částku 1 617 Kč a na třetí a každé další vyživované dítě o 300 Kč, tj. z částky 1 717 Kč na částku 2 017 . Zvýšené měsíční daňové zvýhodnění se použije poprvé při zúčtování mzdy za kalendářní měsíc červenec 2017. Zbývající část nároku (za předpokladu splnění zákonných podmínek), bude poplatníkovi poskytnuta v rámci ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2017, popř. v rámci podaného daňového přiznání.

 

2.    Další změny v závislé činnosti

·         Plnění, která zaměstnavatel poskytne rodinným příslušníkům zaměstnance, jako jsou např. vstupenky na kulturní a sportovní akce nebo rekreační pobyt, se považují za příjem zaměstnance a nikoli jeho rodinného příslušníka.

·         Pro příjmy ze závislé činnosti malého rozsahu, které nepřevýší částku 2 500 Kč, je zaveden obdobný daňový režim, který platí pro dohody o provedení práce do 10 000 Kč. Za podmínky, že poplatník nepodepsal prohlášení k dani, budou podléhat srážkové dani ve výši 15 %. Tato úprava se týká všech druhů příjmů ze závislé činnosti (kromě dohod o provedení práce). Limit je dán výší příjmů, a ne základem daně (superhrubou mzdou) a i na tyto příjmy se bude vztahovat možnost sraženou daň započítat na celkovou daňovou povinnost, pokud tak bude postupováno u všech těchto příjmů zdaněných srážkovou daní.

·         Ve vazbě na osvobození nepeněžních plnění poskytnutých zaměstnancům došlo k úpravě toho, co lze považovat za použití zdravotnických zařízení, (lékařská ošetření prováděná ve zdravotnických zařízeních, která nejsou hrazena zdravotní pojišťovnou, nákup služeb a zboží, které mají zdravotní, léčebný, hygienický či obdobný charakter, pořízení zdravotnických prostředků, např. dioptrických brýlí nebo zdravotní obuvi na lékařský předpis, a to bez ohledu na to, zda jsou nakupovány ve zdravotnických zařízení).

·         Osvobozeny jsou nepeněžní příjmy zaměstnanců v podobě příspěvku zaměstnavatele na veškeré tištěné knihy s výjimkou knih, ve kterých reklama přesahuje 50 % jejich plochy.

·         Součástí podepsaného prohlášení poplatníka bude také informace o tom, zda v rámci téže společně hospodařící domácnosti vyživuje tytéž děti i jiný poplatník, zda na ně uplatňuje daňové zvýhodnění a zda je zaměstnán.

·         K úpravě došlo i ohledně provedení ročního zúčtování. Zaměstnanec musí zaměstnavateli mimo jiné poskytnout informace o tom, že není povinen podat daňové přiznání a zda a od kterých plátců daně v uplynulém zdaňovacím období pobíral příjmy ze závislé činnosti.

 

 

      IV.     DPH

 

1)    Změny v přiznávání daně ke dni přijetí platby

Dodání zboží, poskytnutí a přijetí služby v ČR, uskutečnění plnění s místem mimo tuzemsko a uskutečnění osvobozených plnění se nadále přiznává již k datu přijetí úplaty, je-li přijata před datem uskutečnění; nově se však musí jednat o úplatu dostatečně určitou (§ 20a, 24a a 51ZDPH a čl. VI bod 6 novely).

Příklady, kdy lze dodání zboží či poskytnutí služby považovat v okamžiku přijetí úplaty za dostatečně určité, uvádí Informace GFŘ k aplikaci ustanovení § 20a zákona o DPH z 15.6.2017, čj. 41830/17/7100-20116-506729.

 

2)    Změny v DPH pro společnost (dříve sdružení)

Ruší se ustanovení, která před 1.7.2017 upravovala zvláštní postup pro společnost (sdružení) bez právní subjektivity [§4a odst. 3, §5a odst. 1, §6a, §13 odst. 4písm. d), §14 odst. 3 písm. c), §73 odst. 7, §95, § 100 odst. 4, § 101b odst. 2, § 101c odst. 2, §102odst. 4 a §106c, ve znění účinném před 1.7.2017], a to bez náhrady. Společníci mohou podle přechodných ustanovení (čl VI body 2 a 3 novely) podle výše uvedených ustanovení postupovat až do 31.12.2018, pokud neoznámí finančnímu úřadu, že již takto nepostupují.

 

3)    Vrácení odpočteného DPH u zásob a DHM (manko, škody a krádež)

Důvodem pro vyrovnání odpočtu daně u zásob (§77 ZDPH) a pro jednorázovou úpravu odpočtu daně u dlouhodobého majetku (§ 78e ZDPH) je od 1.7.2017 situace, kdy dojde ke zničení, ztrátě či odcizení zásob, resp. Dlouhodobého majetku, které nejsou řádně doloženy ani potvrzeny.

K dané problematice byla zveřejněna Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH při vyrovnání odpočtu daně dle § 77 odst. 2 písm. c) a úpravě odpočtu dle § 78e zákona o DPH z 15.6.2017 čj. 55985/17/7100-20116-050485.

 

4)    Změna v období, kdy upravit odpočet DPH při změně režimu u DHM

Jednorázová úprava odpočtu daně u dlouhodobého majetku [§78d odst. 1 ZDPH] se nově provádí za zdaňovací období, ve kterém nastanou důvody pro tuto úpravu. (Dříve až v posledním DP za kalendářní rok).

 

5)    Nesprávně uvedená daň v jiném období

Mění se pravidla pro nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období (§ 104 odst. 3ZDPH). Novela brání přiznání daně za pozdější období v případě daňové kontroly či postupu k odstranění pochybností.

 

6)    Nespolehlivá osoba

Novela zavedla institut nespolehlivé osoby (§ 106a odst. 4, 106aa, §106ab ZDPH). Novela vymezuje nespolehlivé osoby v novém § 106aa. Stane-li se nespolehlivá osoba plátcem, je podle § 106a odst. 4 automaticky nespolehlivým plátcem. K dané problematice byla zveřejněna Informace GFŘ k aplikaci institutu nespolehlivé osoby z 15.6.2017, čj. 7484/17/7100-20118-012287.

 

7)    Ručení za neodvedenou daň při úhradě virtuální měnou

Podle nově doplněného § 109 odst.2 písm. d) ZDPH příjemce zdanitelného plnění ručí za nezaplacenou daň také v případech, pokud je úplata za příslušné plnění poskytnuta zcela nebo zčásti virtuální měnou.

 

 

 
...zpět na seznam aktualit