Novinky

29.06.2022Novela daně z příjmů - podpora nízkoemisních vozidel

Zákon č. 142/2022 Sb., v částce 68/2022 novelizoval kromě jiného zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů. Daňová podpora nízkoemisních vozidel S účinností od 1.7.2022 je zákon o daních z
...celý článek

29.06.2022Novela silniční daně - zrušení daně pro vozidla nad 3,5t (12t)

Zákonem č. 142/2022 Sb., v částce 68/2022, který novelizoval kromě jiného zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, byly provedeny změny ve zdaňování vozidel. Tento zákon nabývá účinnosti od 1. 7. 2022, přičemž podle přechodných ustanovení se použije
...celý článek

25.03.2022Prominutí záloh na daň silniční na rok 2022 všem poplatníkům daně silniční

V souvislosti s mimořádnou událostí - ruskou invazí na území Ukrajiny zahájenou dne 24. 2. 2022, vydal ministr financí "Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události", zveřejněné
...celý článek


Starší aktuality

Aktuality

Nacházíte se zde: Aktuality

Elektronicky ano, nebo ne ?!?!?!?


06.02.2015

 
Informace k formě podávání daňových přiznání k majetkovým daním v návaznosti na ustanovení § 72 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

22. ledna 2015

Od 1. ledna 2015 je účinná změna zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), zakotvená v ustanovení § 72 odst. 4, podle které, má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podání přihlášky k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádného daňového přiznání a dodatečného daňového přiznání učinit pouze elektronicky - datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.

Tato změna se týká pouze vybraných podání, jejichž formát a struktura požadované a zveřejněné správcem daně jsou způsobilé k elektronickému podání. Prakticky tak tato povinnost dopadá na podání, která jsou v daném formátu a struktuře k dispozici na daňovém portálu (www.daneelektronicky.cz) v sekci Elektronická podání pro finanční správu → Elektronické formuláře (tzv. „EPO podání“). Pokud k některému tiskopisu nebyl zveřejněn formát a struktura datové zprávy (tj. neexistuje ve formě EPO podání), nevztahuje se na jeho podání povinnost podle ustanovení § 72 odst. 4 daňového řádu.

U majetkových daní se jedná o tyto tiskopisy:
• přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí
• přiznání k dani z převodu nemovitostí
• přiznání k dani darovací
• přiznání k dani dědické
• dílčí přiznání k dani z nemovitých věcí

U uvedených tiskopisů se v současné době neuvažuje o zavedení EPO podání. Všechna tato shora uvedená podání lze proto podat pouze v listinné podobě a na tyto tiskopisy se nevztahuje sankce podle ustanovení § 247a odst. 2 daňového řádu, tedy pokuty ve výši 2000 Kč.

Upozornění:
Formulář řádného, dodatečného či opravného přiznání k dani z nemovitých věcí je zveřejněn ve formě EPO podání a daňové subjekty, na něž se vztahuje ustanovení § 72 odst. 4 daňového řádu, jsou proto povinny podat jej datovou zprávou.
...zpět na seznam aktualit