Novinky

02.02.2021INFORMACE Generálního finančního ředitelství k PROMÍJENÍ DPH při dodání respirátorů v období 3.2.-3.4.2021

INFORMACE Generálního finančního ředitelství k PROMÍJENÍ daně z přidané hodnoty při dodání respirátorů   – v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným vládou České republiky v návaznosti na šíření
...celý článek

12.01.2021Posunutí termínů pro podání přiznání a doplacení silniční daně za rok 2020 a pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2021

Ve Finančním zpravodaji číslo 3/2021 bylo zveřejněno rozhodnutí čj. 119/2021/3901-2 o prominutí příslušenství daně z důvodu mimořádné události   Vzhledem k trvajícímu výskytu a šíření onemocnění COVID-19 se tímto
...celý článek

08.01.2021Přiznání k dani z nemovitých věcí a silniční dani podáte až do konce března

Publikováno 07.01.2021 Ministerstvo financí ČR přistoupilo k prominutí příslušenství daně z nemovitých věcí a daně silniční. Fakticky se tím termín podání daňového přiznání k těmto daním odsouvá pro všechny daňové
...celý článek


Starší aktuality

Aktuality

Nacházíte se zde: Aktuality

Novely zákonů o daních z příjmů, o rezervách a daňového řádu


01.12.2014

 NOVELY ZÁKONŮ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ, O REZERVÁCH A DAŇOVÉHO ŘÁDU.

Ve Sbírce zákonů ČR, v částce 109 rozeslané dne 21.11.2014 byl zveřejněn zákon č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon o daních z příjmů a další související zákony.

I.  DAŇ Z PŘÍJMŮ

Novela je velice rozsáhlá, celkem 296 změn a 49 přechodných ustanovení. Níže uvádíme důležité změny:

ZVÝŠENÍ SLEV NA DĚTI:

Zvýšení daňové slevy na druhé dítě o 2.400,- Kč ročně a na třetí dítě o 3.600,- Kč ročně (daňová sleva na první dítě zůstane nezměněna), (viz § 35c odst. 1).

Další letošní novinkou je možnost uplatnění slevy na dani za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školky podle školského zákona a to zpětně za celý rok 2014 ve výši skutečně vynaložených výdajů, maximálně 8.500,- Kč měsíčně. (Pro rok 2015  9.200,- Kč). Tuto novou slevu na dani do zákona o daních z příjmů vložil zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

 

OMEZENÍ VÝDAJOVÝCH PAUŠÁLŮ bude rozšířeno i na zemědělské podnikání a podnikání na základě živnostenského zákona, pro které dosud žádná hranice vymezena nebyla. Výdajové paušály 80% resp. 60% zůstanou zachovány, ale absolutní výše odpočtu paušálu bude limitována částkou 1.600.000,- Kč, respektive 1.200.000,- Kč. (viz. §7 odst. 7písm. a) a b)).

 

OZNÁMENÍ OSVOBOZENÝCH PŘÍJMŮ.

Poplatník daně z příjmu fyzických osob, který obdrží příjem, který je od daně z příjmů fyzických osob osvobozen a zároveň je vyšší než 5 mil. Kč., je povinen oznámit tuto skutečnost správci daně a to do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém příjem obdržel (viz. § 38v). V případě, že bude mít poplatník daňového poradce, lhůta pro oznámení se prodlužuje stejně jako pro podání daňového přiznání. Pokud nebude oznámení podáno, může být poplatníkovi uložena pokuta až do výše 15% z neoznámeného příjmu (viz §38w).

 

AUTORSKÉ HONORÁŘE.

Novela vrací zdanění autorských honorářů částečně zpět před rok 2014, kdy se používala srážková daň do výše vyplacených honorářů 7.000,- Kč za měsíc bez možnosti si tuto daň započítat do vlastního daňového přiznání (což právě byla novinka roku 2014, kdy má poplatník právo požádat plátce o vystavení dokladu o vyplacených příjmech a sražené dani, a toto využít v rámci svého daňového přiznání, a ještě se zvýšila hranice do 10.000,- Kč). Od roku 2015 se srážková daň bude aplikovat do výše 10.000,- Kč, bez následné možnosti započtení do daňového přiznání. (viz § 7 odst. 6).

 

OMEZENÍ OSVOBOZENÍ BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ (DŘÍVE DARŮ).

Nově bude osvobozen bezúplatný příjem v podobě bezúplatně získaného majetkového prospěchu (z bezúročných zápůjček, z výpůjček a z výpros), pouze v případě, že v úhrnu příjmy z těchto majetkových prospěchů od téhož poplatníka nepřesáhnou ve zdaňovacím období částku 100 tis. Kč. (viz §4a písm. m)).

Nově bude osvobozen majetkový prospěch plynoucí zaměstnanci z bezúročné zápůjčky, a to pouze u nesplacených zůstatků z těchto zápůjček (jistin) až do úhrnné výše 300 tis. Kč od téhož zaměstnavatele. Majetkový prospěch ve výši úroku obvyklého, se vypočte jen z částky přesahující stanovený limit a bude zdaněn jako příjem ze závislé činnosti (viz § 6 odst. 9 písm. v)).

 

NOVÁ A ROZSÁHLEJŠÍ DEFINICE FINANČNÍHO LEASINGU (viz § 21d).

Pro přesnější vymezení finančního leasingu byl do zákona přidán nový paragraf §21d do kterého byly přesunuty ustanovení z §24. Jedním z důsledků této změny je nemožnost uplatnění dopravního paušálu podle ustanovení §24(2)zt) u vozidel pořizovaných prostřednictvím finančního leasingu.

 

POUŽÍVÁNÍ SLUŽEBNÍHO VOZIDLA K SOUKROMÝM ÚČELŮM

Dochází ke změně ve zdanění nepeněžního příjmu zaměstnance z titulu možnosti používat služební vozidlo k soukromým účelům. Jedná se o případy kdy  zaměstnavatel zaměstnanci poskytne bezplatně v průběhu kalendářního měsíce více motorových vozidel současně. Za příjem zaměstnance je považována částka ve výši 1% z úhrnu (součtu) vstupních cen všech motorových vozidel poskytnutých (dříve pojem použitých) pro služební i soukromé účely. Rozhodující tedy bude to, zda vozidlo bylo v daném měsíci zaměstnanci zaměstnavatelem poskytnuto (viz § 6 odst. 6).

 

SLEVA PRO PRACUJÍCÍ DŮCHODCE  ZNOVU UMOŽNĚNA.

Základní slevu na poplatníka 2.070,- Kč měsíčně budou moci využít opět i osoby pobírající starobní důchod (toto již mohou i za rok 2014, protože do celé věci zasáhl Ústavní soud).

 

ZDANĚNÍ STAROBNÍHO DŮCHODU U tzv. VYSOKOPŘÍJMOVÝCH OSOB.

Od ledna 2015 se opětovně zdaňuje pravidelně vyplácený důchod u poplatníka, jehož součet příjmů ze závislé činnosti a dílčích základů daně z podnikání a z pronájmu přesáhne limit 840 tis. Kč.

 

PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ.

Lhůta pro roční zúčtování daně zaměstnanců se prodlužuje do 31. března s tím, že k vrácení přeplatku na ročním zúčtování dojde nejpozději při zúčtování mzdy za březen.

 

NOVÉ NÁLEŽITOSTI MZDOVÉHO LISTU.

Nově musí mzdový list obsahovat také údaje o výpočtu daně a provedeném ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění.

 

ZMĚNY DAŇOVÉHO  ZVÝHODNĚNÍ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ.

Nově budou osvobozeným příjmem u zaměstnanců pouze ty příspěvky zaměstnavatele, které se budou hradit na soukromé životní pojištění, nikoliv částky určené k investování. Dále si fyzické osoby nebudou mít možnost odečíst částky, které byly zaplaceny na soukromé životní pojištění, a jsou určené k investování.

 

ZRUŠENÍ MOŽNOSTI PŘEKLASIFIKACE NEDAŇOVÝCH NÁKLADŮ NA DAŇOVÉ.

Nové znění ustanovení § 24(2) ZC) již neumožňuje obecně nedaňové náklady v určitých případech překlasifikovat na daňově účinné. Znění platné od 1.1.2015 lze využít pouze pro přefakturaci.

 

 

II. NOVELA ZÁKONA č.593/1992 Sb.,O REZERVÁCH PRO ZJIŠTĚNÍ ZÁKLADU DANĚ Z PŘÍJMŮ.

 

Do obecných ustanovení zákona byla doplněna možnost tvořit opravné položky k pohledávkám, které v minulosti nebyly účtovány ve prospěch výnosů, týká se to pohledávek účtovaných v souladu s účetními předpisy, jako snížení nákladů, nebo jako opravu minulých let (účet 425)

Výše uvedená změna je platná již pro zdaňovací období započaté v roce 2014 a mohou ji využít také fyzické osoby účtující v podvojném účetnictví.

 

 

III.  NOVELA ZÁKONA č. 280/2009 Sb., DAŇOVÝ ŘÁD.

 

1)     Významně se přitvrzují finanční sankce vůči poplatníkům.

Horní hranice pořádkové pokuty za rušení pořádku při jednání, neuposlechnutí pokynu úřední osoby, urážlivé chování, maření správy daní nevyhověním výzvě ke splnění povinnosti nepeněžní povahy bez omluvy se zvyšuje z původní hodnoty 50.000,- Kč na novou hodnotu 500.000,- Kč.

Ø                   Nově je zavedena sankce za nesplnění registrační, ohlašovací nebo jiné oznamovací povinnosti a neplnění záznamní nebo jiné evidenční povinnosti a to až do výše 500.000,- Kč.

Ø                   Nově je zavedena sankce 2.000,- Kč (popř. 50.000,- Kč) pokud daňový subjekt neučiní podání elektronicky, ač k tomu byl povinen.

 

2)     Nově je zaveden úrok z daňového odpočtu. Jedná se o situace, kdy poplatník vykáže v rámci daňového přiznání k DPH nadměrný odpočet, správce zahájí postup odstranění pochybností a z tohoto důvodu poplatníkovi částku nadměrného odpočtu nepoukáže. Pokud tento stav trvá déle než 5 měsíců a výsledkem řízení je potvrzení daňového odpočtu náleží automaticky poplatníkovi úrok z daňového odpočtu. Výše úroku činí REPO sankce ČNB zvýšení o 1 procentní bd a počítá se ode dne následujícího po uplynutí 5 měsíců od zahájení řízení do dne vrácení daňového odpočtu.

 

3)     Do zákona je nově začleněna možnost (oprávnění) daňového subjektu požádat o prominutí penále, prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkání částky. Bohužel se jedná o penále a úroky vzniklé až po 1.1.2015.

 

V Praze 28.11.2014

 Ing. Josef Rákosník

Daňový poradce e.č. 1105
...zpět na seznam aktualit