Novinky

02.02.2021INFORMACE Generálního finančního ředitelství k PROMÍJENÍ DPH při dodání respirátorů v období 3.2.-3.4.2021

INFORMACE Generálního finančního ředitelství k PROMÍJENÍ daně z přidané hodnoty při dodání respirátorů   – v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným vládou České republiky v návaznosti na šíření
...celý článek

12.01.2021Posunutí termínů pro podání přiznání a doplacení silniční daně za rok 2020 a pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2021

Ve Finančním zpravodaji číslo 3/2021 bylo zveřejněno rozhodnutí čj. 119/2021/3901-2 o prominutí příslušenství daně z důvodu mimořádné události   Vzhledem k trvajícímu výskytu a šíření onemocnění COVID-19 se tímto
...celý článek

08.01.2021Přiznání k dani z nemovitých věcí a silniční dani podáte až do konce března

Publikováno 07.01.2021 Ministerstvo financí ČR přistoupilo k prominutí příslušenství daně z nemovitých věcí a daně silniční. Fakticky se tím termín podání daňového přiznání k těmto daním odsouvá pro všechny daňové
...celý článek


Starší aktuality

Aktuality

Nacházíte se zde: Aktuality

Pokyn MF ČR o stanovení lhůt při správě daní


22.08.2014

 POKYN č. MF-4

o stanovení lhůt při správě daní

Č.j.: MF-111307/2013/39

S ohledem na ustanovení § 38 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších

přepisů (dále jen „daňový řád“), kdy jsou osoby zúčastněné na správě daní oprávněny

při porušení zásady postupovat v řízení bez zbytečných průtahů (§ 7 odst. 1 daňového řádu)

domoci se nápravy tím, že upozorní na porušení této zásady správce daně nejblíže

nadřízeného správci daně, který výše uvedenou zásadu porušil, a z důvodu vyřizování podání

osob zúčastněných na správě daní v přiměřených lhůtách, zejména s přihlédnutím k principům

„dobré správy“, stanovím pro věcně příslušné útvary Ministerstva financí, orgány Finanční

správy České republiky a orgány Celní správy České republiky (dále jen „správní orgán“)

k vyřízení podání osob zúčastněných na správě daní lhůty:

I.

Délka lhůt

Při vyřizování níže specifikovaných podání osob zúčastněných na správě daní stanovuji

následující lhůty:

1. 6 měsíců

a) pro vydání rozhodnutí o odvolání dle ustanovení § 116 odst. 1 daňového řádu

s výjimkou případů uvedených v bodu 2 písm. d),

b) pro vydání rozhodnutí o povolení obnovy řízení nebo rozhodnutí o zamítnutí obnovy

řízení dle ustanovení § 119 odst. 1 daňového řádu,

c) pro vydání rozhodnutí ve věci obnovy řízení dle ustanovení § 120 odst. 4 daňového

řádu,

d) pro vydání rozhodnutí o prominutí daně nebo příslušenství daně dle ustanovení § 259

daňového řádu, s výjimkou případů, ve kterých je oprávněn rozhodnout ministr financí

podle ust. § 260 daňového řádu.

2. 3 měsíce

a) pro vydání rozhodnutí o delegaci místní příslušnosti či rozhodnutí o zrušení, změně nebo

potvrzení delegace dle ustanovení § 18 daňového řádu,

b) pro vydání rozhodnutí o vyloučení úřední osoby dle ustanovení § 77 daňového řádu,

c) pro vydání rozhodnutí o odvolání dle ustanovení § 113 odst. 1 písm. a) a b) daňového

řádu,

d) pro vydání rozhodnutí o odvolání dle ustanovení § 116 odst. 1 daňového řádu proti

rozhodnutím o atrakci dle ustanovení § 19 daňového řádu a o záznamní povinnosti

dle ustanovení § 97 daňového řádu,

e) pro vydání rozhodnutí o závazném posouzení dle ustanovení § 132 odst. 1 daňového

řádu za podmínek vymezených ve zvláštním zákoně, pokud zvláštní zákon nestanoví

jinak,

f) pro vydání rozhodnutí o námitce dle ustanovení § 159 odst. 3 daňového řádu,

g) pro vydání rozhodnutí o přijetí ručení třetí osoby dle ustanovení § 173 odst. 1 daňového

řádu.

3. 30 dnů

a) pro vydání rozhodnutí o navrácení lhůty v předešlý stav dle ustanovení § 37 odst. 2

daňového řádu,

b) pro vydání rozhodnutí o vyslovení neúčinnosti doručení dle ustanovení § 48 odst. 3

daňového řádu,

c) pro vydání rozhodnutí o opravě zřejmých nesprávností dle ustanovení § 104 odst. 1

daňového řádu,

d) pro vydání rozhodnutí o prohlášení nicotnosti rozhodnutí dle ustanovení § 105 daňového

řádu,

e) pro vydání rozhodnutí o odvolání dle ustanovení § 113 odst. 1 písm. c) daňového řádu,

f) pro vydání rozhodnutí o přijetí finanční záruky dle ustanovení § 173 odst. 2 daňového

řádu,

g) pro vydání rozhodnutí o stanovení záloh dle ustanovení § 174 odst. 5 a 6 daňového řádu,

h) pro vydání rozhodnutí o odložení daňové exekuce a pro vydání rozhodnutí, kterým se

daňová exekuce zcela zastaví, dle ustanovení § 181 odst. 1, 2 daňového řádu,

i) pro vydání rozhodnutí o snížení výše částky, která má být sražena v příslušném

výplatním období ze mzdy dlužníka dle ustanovení § 187 odst. 3 daňového řádu,

j) pro vydání rozhodnutí o žádosti o prodloužení lhůty k úhradě nejvyššího dražebního

podání dle ustanovení § 226 odst. 1 daňového řádu,

k) pro vydání rozhodnutí o rozvrhu výtěžku dražby dle ustanovení § 230 odst. 1 daňového

řádu,

l) pro vydání rozhodnutí o stížnosti na postup plátce daně dle ustanovení § 237 odst. 4

daňového řádu,

m) pro vydání rozhodnutí o potvrzení postavení právního nástupce dle ustanovení § 240

odst. 1 daňového řádu.

II.

Běh lhůt

1. Lhůty stanovené tímto pokynem se počítají ode dne doručení podání osoby zúčastněné

na správě daní správnímu orgánu. Výjimkou je případ vydání rozhodnutí ve věci obnovy

řízení dle ustanovení § 120 odst. 4 daňového řádu – čl. I bod 1 písm. c), kdy jsou lhůty

počítány ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o povolení obnovy řízení. V případě

vrácení odvolání nadřízeným správním orgánem nižšímu správnímu orgánu (ustanovení

§ 116 odst. 3 daňového řádu) k vydání rozhodnutí dle čl. I bod 2 písm. c) a čl. I bod 3

písm. e) se lhůty počítají ode dne, kdy je odvolání vráceno. Dojde-li ke zrušení rozhodnutí

ve správním soudnictví a vrácení věci správci daně k dalšímu řízení, běží lhůty stanovené

v čl. I pro vydání nového rozhodnutí ve věci znovu ode dne, kdy se správci daně vrátí

od soudu spisový materiál. Jestliže není podání doručeno místně příslušnému správnímu

orgánu, prodlužují se lhůty stanovené čl. I o jeden měsíc.

2. Běh lhůt se staví dle ustanovení § 34 daňového řádu ode dne vydání rozhodnutí, kterým

správce daně vyzývá osobu zúčastněnou na správě daní k součinnosti, do dne, kdy dojde

k požadované součinnosti, tj. do dne obdržení podání správcem daně. Do běhu

stanovených lhůt se nezapočítává doba dožádání podle ustanovení § 17 daňového řádu

a doba ode dne vydání rozhodnutí o atrakci dle § 19 daňového řádu do nabytí právní moci

tohoto rozhodnutí. Běh lhůt se staví i po dobu soustřeďování či doplňování stanovisek

a podkladů od osob zúčastněných na správě daní nebo ostatních správců daní, která jsou

nezbytná pro vyřízení podání. Dále se do běhu lhůt nezapočítává doba od odeslání výzvy

k zaplacení správního poplatku do uplynutí doby určené k úhradě správního poplatku

a rovněž se nezapočítává lhůta řízení projednávání o opravném prostředku, bude-li toto

rozhodnutí podkladem pro vydání jiného rozhodnutí, např. čl. I bod 3 písm. h). Lhůty

stanovené podle čl. I neběží též po dobu řízení o otázce, o níž je příslušný rozhodnout

soud. Dále se běh lhůt staví při mezinárodním dožádání informací podle ustanovení § 9

odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to ode dne odeslání dožádání do dne

obdržení odpovědi na dožádání od příslušného úřadu smluvního státu. Ke stavění běhu lhůt

může dojít i opakovaně.

3. V případě, že je pro vyřízení věci ministrem financí zřízena komise, běh lhůt se staví

po dobu projednání v této komisi.

4. Je-li podání osobou zúčastněnou na správě daní doplněno a toto doplnění je správci daně

doručeno jeden měsíc a méně před uplynutím lhůty stanovené podle čl. I, příp. prodloužené

podle tohoto čl. bod 5 až 7, lhůta pro vyřízení se prodlužuje o jeden měsíc ode dne

doručení doplnění správnímu orgánu příslušnému k rozhodnutí. Obdobně se postupuje při

opakovaném doplnění.

5. Ve složitých a odůvodněných případech může lhůty stanovené podle čl. I bodu 1, bodu 2

písm. a) až e) a bodu 3 písm. a) až e) prodlužovat nejblíže nadřízený správní orgán,

v případě žádosti věcně příslušného odboru Generálního finančního ředitelství jeho

generální ředitel, v případě žádosti věcně příslušného odboru Generálního ředitelství cel

jeho generální ředitel a v případě žádosti útvaru Ministerstva financí věcně příslušný

náměstek ministra, nejvýše na dvojnásobek původní lhůty k vyřízení.

6. Ve složitých a odůvodněných případech může lhůty stanovené podle čl. I bodu 2 písm. f)

a g) a bodu 3 písm. f) až m) prodlužovat ředitel orgánu Finanční správy České republiky

a ředitel orgánu Celní správy České republiky příslušného k rozhodnutí, nejvýše

na dvojnásobek původní lhůty k vyřízení.

7. V mimořádných a odůvodněných případech, zejména u případů s mezinárodním prvkem,

může věcně příslušný útvar Ministerstva financí dále prodlužovat původní lhůty k vyřízení

i nad rámec shora stanovených lhůt, pokud k vyřízení nestačila již lhůta prodloužená.

Prodloužil-li lhůtu podle bodu 5 generální ředitel Generálního finančního ředitelství nebo

generální ředitel Generálního ředitelství cel, prodlouží lhůtu příslušný náměstek ministra.

Prodloužil-li lhůtu podle bodu 5 náměstek ministra, je k dalšímu prodloužení příslušný

ministr.

8. Běh výše uvedených lhůt je limitován podle povahy řízení prekluzivní lhůtou podle

ustanovení § 148 daňového řádu, popř. lhůtou stanovenou zvláštním zákonem (např. § 44a

odst. 9 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů atd.). Dále je běh lhůt

limitován podle povahy řízení také lhůtou obsaženou v ustanovení § 160 daňového řádu.

III.

Přechodná, závěrečná a zrušovací ustanovení

1. Lhůty stanovené tímto pokynem se použijí u všech daňových řízení zahájených ode dne

nabytí účinnosti tohoto pokynu a u neukončených daňových řízení, zahájených přede dnem

nabytí účinnosti tohoto pokynu, u kterých se postupovalo dle Pokynu č. MF-1.

2. Do běhu lhůt stanovených tímto pokynem se u neukončených daňových řízení, zahájených

přede dnem nabytí účinnosti tohoto pokynu, započte též doba, která uplynula ode dne zahájení

těchto řízení do dne předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto pokynu.

3. Zrušuje se Pokyn č. MF-1 o stanovení lhůt při správě daní č. j. MF-96484/2012/904.

4. Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 1. září 2014.

Ing. Andrej Babiš, v.r.

ministr financí
...zpět na seznam aktualit