Novinky

29.06.2022Novela daně z příjmů - podpora nízkoemisních vozidel

Zákon č. 142/2022 Sb., v částce 68/2022 novelizoval kromě jiného zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů. Daňová podpora nízkoemisních vozidel S účinností od 1.7.2022 je zákon o daních z
...celý článek

29.06.2022Novela silniční daně - zrušení daně pro vozidla nad 3,5t (12t)

Zákonem č. 142/2022 Sb., v částce 68/2022, který novelizoval kromě jiného zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, byly provedeny změny ve zdaňování vozidel. Tento zákon nabývá účinnosti od 1. 7. 2022, přičemž podle přechodných ustanovení se použije
...celý článek

25.03.2022Prominutí záloh na daň silniční na rok 2022 všem poplatníkům daně silniční

V souvislosti s mimořádnou událostí - ruskou invazí na území Ukrajiny zahájenou dne 24. 2. 2022, vydal ministr financí "Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události", zveřejněné
...celý článek


Starší aktuality

Aktuality

Nacházíte se zde: Aktuality

Novela zákona o DPH a zákona o dani z nemovitostí (nově nemovitých věcí)


29.11.2013

Dne 10. 10. 2013 schválil Senát parlamentu ČR v souvislosti s rekodifikací soukromého práva zákonné opatření o změně daňových zákonů a o změně některých zákonů.
Toto zákonné opatření bylo dne 28.11. 2013 schváleno na první schůzi Poslanecké sněmovny parlamentu ČR a s účinností od 1. 1. 2014, mění řadu daňových a dalších zákonů.

Změny jsou velice rozsáhlé, novela obsahuje více než tisíc bodů. Níže popsané změny jsou formálně provedeny buď změnou či doplněním, výmazem textů zákona, nebo předsunutím účinnosti zákona č. 458/20011 Sb., z původního termínu 1. 1. 2015 na datum 1. 1. 2014. Z jednotlivých zákonů vybíráme:
 

II. Změna zákona o dani z nemovitostí, nově daň z nemovitých věcí

1) Upravuje se hodnota koeficientu, který se používá pro zdanění bytových a nebytových jednotek. Nový koeficient ve výši 1,22 se použije pro jednotky, jejichž součástí je pozemek přesahující budovou zastavěnou plochu, původní koeficient ve výši 1,2 se použije v ostatních případech. Naopak tyto pozemky, které jsou součástí bytových a nebytových jednotek a přesahují budovou zastavěnou plochu, nově nejsou předmětem daně. Dojde-li u poplatníka ke změně výše daně v důsledku těchto změn, daňové přiznání se nepodává a správce daně vyměří daň sám z moci úřední.
2) Byla doplněna příloha k zákonu, která specifikuje inženýrské stavby, které jsou nově zdanitelnými stavbami. Jedná se o různé věže, zásobníky, komíny a také vysoké pece.
 

III. Změna zákona o DPH

1) Byl zrušen speciální režim zdanění nemovitostí, nově od 1. 1. 2014 jsou nemovité věci považovány za zboží.
2) Došlo k podstatnému zúžení osvobození převodu pozemků. Na rozdíl od současného stavu, kdy podléhal zdanění pouze převod tzv. stavebních pozemků po novele musí být pro osvobození převodu pozemku splněny současně dvě podmínky. První, že na pozemku není zřízena nemovitá stavba ani inženýrská síť a druhá, že se nejedná o pozemek, na kterém může být podle stavebního povolení nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby provedena stavba.
3) Pětiletý časový test pro osvobození převodu vybraných nemovitých věcí zůstává zachován, ale vlivem změn vyvolaných „Novým občanským zákoníkem“ dochází u zdanění převodu vybraných nemovitých věcí k řadě odlišností oproti roku 2013!
4) Byl zaveden limit ve výši 700.000,- Kč (dvojnásobek částky podle zákona o omezení plateb v hotovosti) pro uplatnění institutu ručení odběratelem za daň nezaplacenou dodavatelem pro případ úhrady na tzv. nezveřejněný účet. Nově tedy bude tento institut (§ 109(2) uplatňován pouze pro částky nad tímto limitem.
5) Od 1. 1. 2014 je zavedeno povinné podání daňových přiznání DPH elektronickou formou. Výjimka od této povinnosti platí pro fyzické osoby s obratem nižším než 6 mil. Kč.
 

V Praze dne 29. 11. 2013
 

Ing. Josef Rákosník
Daňový poradce

 




...zpět na seznam aktualit