Novinky

28.06.2023Změna výše cestovní náhrady u motorové nafty

  Ve Sbírce zákonů v částce č. 93/2023 Sb. ze dne 23.6.2023 byla zveřejněna vyhláška č.191/2023 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazby základní náhrady za používání silničních motorových
...celý článek

03.01.2023Cestovní náhrady 2023

Cestovní náhrady od 1. 1. 2023   Ve Sbírce zákonů v částce č. 209/2022 Sb. ze dne 30.12.2022 byla zveřejněna vyhláška č.467/2022 Sb. ze dne 19.12.2022, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazby základní náhrady za
...celý článek

02.12.2022Novela DPH a daně z příjmů

Ve Sbírce zákonů v částce č.  167/2022 Sb. ze dne 2.12. 2022 byl vyhlášen Zákon č. 366/2022 Sb., který novelizuje zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty a některé další
...celý článek


Starší aktuality

Aktuality

Nacházíte se zde: Aktuality

INFORMACE Generálního finančního ředitelství k PROMÍJENÍ DPH při dodání respirátorů v období 3.2.-3.4.2021


02.02.2021

INFORMACE

Generálního finančního ředitelství
k PROMÍJENÍ daně z přidané hodnoty při dodání respirátorů
 
– v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným vládou České republiky v návaznosti na šíření viru SARS-CoV-2
V období ode dne 3. 2. 2021 do dne 3. 4. 2021 promíjí ministryně financí daň z přidané hodnoty za dodání vyjmenovaného zboží vymezeného v Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události (dále jen „Rozhodnutí“) zveřejněném ve Finančním zpravodaji 8/2021 dne 1. února 2021.
 
Plátcům DPH je prominuta daň z přidané hodnoty při splnění následujících podmínek:
 Je dodáno ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“) dále vyjmenované zboží:
1. filtrační polomasky a respirátory, pokud jsou výrobcem určeny k ochraně uživatele, jsou uvedeny na trh v souladu s právními předpisy, patří mezi osobní ochranné prostředky kategorie III podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 a které splňují parametry třídy ochrany minimálně FFP2, KN95 nebo N95 nebo mají stejnou či vyšší filtrační účinnost,
2. respirátory (vždy bez výdechového ventilu), pokud jsou výrobcem určeny jak k ochraně uživatele, tak jeho okolí, jsou uvedeny na trh v souladu s právními předpisy a pokud se jedná současně o
a. osobní ochranný prostředek kategorie III podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 a
b. zdravotnický prostředek rizikové třídy I podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/79/ES nebo podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746.
 Prominutí se týká plnění, u kterých povinnost přiznat daň u dodání zboží podle § 20a odst. 1 ve spojení s § 21 zákona o dani z přidané hodnoty, vznikla v období od 3. února 2021 do 3. dubna 2021, tedy v tomto období došlo k uskutečnění zdanitelného plnění dle zákona o dani z přidané hodnoty ve smyslu dodání vyjmenovaného zboží, nebo vznikla povinnosti přiznat daň z přijaté částky ke dni přijetí úplaty dle § 20a odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty v souvislosti s dodáním tohoto zboží.
 
Praktická aplikace Rozhodnutí ve vztahu k dani z přidané hodnoty:
 Pokud před uskutečněním zdanitelného plnění dodání vyjmenovaného zboží, u něhož vzniká povinnost přiznat daň dle § 20a odst. 1 a § 21 zákona o dani z přidané hodnoty, byla přijata úplata, z níž má plátce povinnost přiznat daň dle § 20a odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty, pak se promíjí i daň z přijaté částky této úplaty.
 Prominutí daně se nevztahuje na daň, u níž vznikla povinnost ji přiznat např. z důvodu pořízení zboží z jiného členského státu dle § 25 zákona o dani z přidané hodnoty nebo z titulu dovozu zboží dle § 23 zákona o dani z přidané hodnoty. 1
 Prominutí daně se tak mimo jiné nevztahuje na zdravotnické obličejové masky a dále ani na obličejové masky pro veřejnost, tzv. „komunitní roušky“, které zahrnují různé formy podomácku ušitých roušek nebo komerčních roušek vyrobených z bavlny či jiných textilií nebo materiálů jako je např. papír.
 Plátce je za podmínek stanovených zákonem o dani z přidané hodnoty oprávněn k odpočtu daně z přijatých zdanitelných plnění (spojených příkladně s výrobou, dopravou, prodejem apod.), která použil nebo použije pro účely dodání zboží, u něhož je tímto Rozhodnutím prominuta daň.
 
 Vystavování dokladů
- V případě dodání vyjmenovaného zboží (dle § 13 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty), je plátce povinen vystavit daňový doklad bez uvedení sazby daně a výše daně, na kterém doporučujeme uvést údaj „daň prominuta“.
- Pokud plátce na daňovém dokladu uvede daň na výstupu, jež je tímto Rozhodnutím prominuta, je povinen tuto daň přiznat podle § 108 odst. 4 písm. f) zákona o dani z přidané hodnoty, přičemž příjemce tohoto zboží si nemůže uplatnit nárok na odpočet daně. Plátce je oprávněn přiznanou daň na výstupu opravit postupem podle § 43 zákona o dani z přidané hodnoty.
 
 Vymezení v evidenci
- Plátce v evidenci dle § 100 zákona o dani z přidané hodnoty vymezí, u kterých plnění uplatňuje nárok na prominutí dle výše uvedeného Rozhodnutí, protože plátce je povinen vést v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty veškeré údaje vztahující se k jeho daňovým povinnostem, a to v členění potřebném pro sestavení daňového přiznání.
 
 Vykazování v daňových tvrzeních
- V případě, že plátce splňuje podmínky pro prominutí dle Rozhodnutí, pak dotčené plnění vykáže na řádku 26 daňového přiznání, a to v hodnotě základu daně stanoveného dle zákona o dani z přidané hodnoty.
 
- V kontrolním hlášení se údaje o dodáních, u kterých dojde k prominutí daně na základě výše uvedeného Rozhodnutí, neuvádí....zpět na seznam aktualit