Novinky

05.01.2024Podpora zajištění na stáří - daňové úlevy

Ve Sbírce zákonů byl vyhlášen Zákon č. 462/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří         Daně
...celý článek

05.01.2024Cestovní náhrady a stravné od 1. 1. 2024

Ve Sbírce zákonů v částce č. 186/2023 Sb. ze dne 27.12.2023 byla zveřejněna:   ·      vyhláška č.398/2023 Sb. ze dne 18.12.2023, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazby základní náhrady za
...celý článek

05.01.2024Minimální mzda 2024

S účinností od 1.1.2024 bylo ve Sbírce zákonů v částce 186, dne 27.12.2023 vyhlášeno nařízení vlády č. 396/2023 Sb., kterým se zvyšuje minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy.     Výše
...celý článek


Starší aktuality

Aktuality

Nacházíte se zde: Aktuality

INFORMACE Generálního finančního ředitelství k PROMÍJENÍ DPH při dodání respirátorů v období 3.2.-3.4.2021


02.02.2021

INFORMACE

Generálního finančního ředitelství
k PROMÍJENÍ daně z přidané hodnoty při dodání respirátorů
 
– v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným vládou České republiky v návaznosti na šíření viru SARS-CoV-2
V období ode dne 3. 2. 2021 do dne 3. 4. 2021 promíjí ministryně financí daň z přidané hodnoty za dodání vyjmenovaného zboží vymezeného v Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události (dále jen „Rozhodnutí“) zveřejněném ve Finančním zpravodaji 8/2021 dne 1. února 2021.
 
Plátcům DPH je prominuta daň z přidané hodnoty při splnění následujících podmínek:
 Je dodáno ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“) dále vyjmenované zboží:
1. filtrační polomasky a respirátory, pokud jsou výrobcem určeny k ochraně uživatele, jsou uvedeny na trh v souladu s právními předpisy, patří mezi osobní ochranné prostředky kategorie III podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 a které splňují parametry třídy ochrany minimálně FFP2, KN95 nebo N95 nebo mají stejnou či vyšší filtrační účinnost,
2. respirátory (vždy bez výdechového ventilu), pokud jsou výrobcem určeny jak k ochraně uživatele, tak jeho okolí, jsou uvedeny na trh v souladu s právními předpisy a pokud se jedná současně o
a. osobní ochranný prostředek kategorie III podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 a
b. zdravotnický prostředek rizikové třídy I podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/79/ES nebo podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746.
 Prominutí se týká plnění, u kterých povinnost přiznat daň u dodání zboží podle § 20a odst. 1 ve spojení s § 21 zákona o dani z přidané hodnoty, vznikla v období od 3. února 2021 do 3. dubna 2021, tedy v tomto období došlo k uskutečnění zdanitelného plnění dle zákona o dani z přidané hodnoty ve smyslu dodání vyjmenovaného zboží, nebo vznikla povinnosti přiznat daň z přijaté částky ke dni přijetí úplaty dle § 20a odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty v souvislosti s dodáním tohoto zboží.
 
Praktická aplikace Rozhodnutí ve vztahu k dani z přidané hodnoty:
 Pokud před uskutečněním zdanitelného plnění dodání vyjmenovaného zboží, u něhož vzniká povinnost přiznat daň dle § 20a odst. 1 a § 21 zákona o dani z přidané hodnoty, byla přijata úplata, z níž má plátce povinnost přiznat daň dle § 20a odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty, pak se promíjí i daň z přijaté částky této úplaty.
 Prominutí daně se nevztahuje na daň, u níž vznikla povinnost ji přiznat např. z důvodu pořízení zboží z jiného členského státu dle § 25 zákona o dani z přidané hodnoty nebo z titulu dovozu zboží dle § 23 zákona o dani z přidané hodnoty. 1
 Prominutí daně se tak mimo jiné nevztahuje na zdravotnické obličejové masky a dále ani na obličejové masky pro veřejnost, tzv. „komunitní roušky“, které zahrnují různé formy podomácku ušitých roušek nebo komerčních roušek vyrobených z bavlny či jiných textilií nebo materiálů jako je např. papír.
 Plátce je za podmínek stanovených zákonem o dani z přidané hodnoty oprávněn k odpočtu daně z přijatých zdanitelných plnění (spojených příkladně s výrobou, dopravou, prodejem apod.), která použil nebo použije pro účely dodání zboží, u něhož je tímto Rozhodnutím prominuta daň.
 
 Vystavování dokladů
- V případě dodání vyjmenovaného zboží (dle § 13 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty), je plátce povinen vystavit daňový doklad bez uvedení sazby daně a výše daně, na kterém doporučujeme uvést údaj „daň prominuta“.
- Pokud plátce na daňovém dokladu uvede daň na výstupu, jež je tímto Rozhodnutím prominuta, je povinen tuto daň přiznat podle § 108 odst. 4 písm. f) zákona o dani z přidané hodnoty, přičemž příjemce tohoto zboží si nemůže uplatnit nárok na odpočet daně. Plátce je oprávněn přiznanou daň na výstupu opravit postupem podle § 43 zákona o dani z přidané hodnoty.
 
 Vymezení v evidenci
- Plátce v evidenci dle § 100 zákona o dani z přidané hodnoty vymezí, u kterých plnění uplatňuje nárok na prominutí dle výše uvedeného Rozhodnutí, protože plátce je povinen vést v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty veškeré údaje vztahující se k jeho daňovým povinnostem, a to v členění potřebném pro sestavení daňového přiznání.
 
 Vykazování v daňových tvrzeních
- V případě, že plátce splňuje podmínky pro prominutí dle Rozhodnutí, pak dotčené plnění vykáže na řádku 26 daňového přiznání, a to v hodnotě základu daně stanoveného dle zákona o dani z přidané hodnoty.
 
- V kontrolním hlášení se údaje o dodáních, u kterých dojde k prominutí daně na základě výše uvedeného Rozhodnutí, neuvádí....zpět na seznam aktualit