Novinky

02.02.2021INFORMACE Generálního finančního ředitelství k PROMÍJENÍ DPH při dodání respirátorů v období 3.2.-3.4.2021

INFORMACE Generálního finančního ředitelství k PROMÍJENÍ daně z přidané hodnoty při dodání respirátorů   – v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným vládou České republiky v návaznosti na šíření
...celý článek

12.01.2021Posunutí termínů pro podání přiznání a doplacení silniční daně za rok 2020 a pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2021

Ve Finančním zpravodaji číslo 3/2021 bylo zveřejněno rozhodnutí čj. 119/2021/3901-2 o prominutí příslušenství daně z důvodu mimořádné události   Vzhledem k trvajícímu výskytu a šíření onemocnění COVID-19 se tímto
...celý článek

08.01.2021Přiznání k dani z nemovitých věcí a silniční dani podáte až do konce března

Publikováno 07.01.2021 Ministerstvo financí ČR přistoupilo k prominutí příslušenství daně z nemovitých věcí a daně silniční. Fakticky se tím termín podání daňového přiznání k těmto daním odsouvá pro všechny daňové
...celý článek


Starší aktuality

Aktuality

Nacházíte se zde: Aktuality

Daňový balíček 2021


07.01.2021

Ve Sbírce zákonů v částce č. 246/2020 Sb. ze dne 31.12.2020 byl zveřejněn zákon č. 609/2020 Sb. ze dne 22.12.2020, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony.

 

 Z této rozsáhlé úpravy vybíráme:

 

Změna zákona o účetnictví

Počínaje účetní závěrkou za zdaňovací období, které započalo nejdříve 1. 1. 2021 a které skončilo nejdříve 31. 12. 2021, mohou obchodní korporace (s výjimkou těch, které již nyní mají stanovenou povinnost předávat účetní závěrku do sbírky listin veřejného rejstříku prostřednictvím České národní banky) předávat účetní závěrku do sbírky listin veřejného rejstříku prostřednictvím správce daně, a to v rámci podání daňového přiznání.

 

 

Změna zákona o dani z nemovitých věcí

Obcím se při stanovení místního koeficientu umožňuje stanovit tento místní koeficient i pro jednotlivou část obce (dosud mohly obce stanovit místní koeficient jen pro celou obec) a místní koeficient musí být nově stanoven s předností na jedno desetinné místo v rozmezí 1,1 až 5 (dosud jako celé číslo 2, 3, 4 nebo 5).

 

 

Změna zákona o daních z příjmů

 

Účinnost

·         Daňový balíček 2021 byl přijat 22. 12. 2020 a ve Sbírce zákonů byl vyhlášen 31. 12. 2020, aniž by byl podepsán prezidentem, což lze z hlediska legislativního procesu přijímání zákonů označit za sporné. Nicméně zákon byl vyhlášen ve Sbírce zákonů a je nutné podle něj od 1. 1. 2021 postupovat.

·         Tím, že byl daňový balíček 2021 zveřejněn ve Sbírce zákonů 31. 12. 2020, nabyl tak (až na výjimky) účinnosti k 1. 1. 2021. Pokud jde o ZDP, obsahuje daňový balíček 2021 celkem 99 změnových bodů a 20 bodů přechodných ustanovení. Změny ZDP nabyly až na jednu výjimku účinnosti k 1. 1. 2021 – výjimkou, která nabude účinnosti až 1. 1. 2022, je další zvýšení slevy na poplatníka (ta se pro rok 2021 zvýšila o 3 000 Kč a od roku 2022 se zvyšuje o další 3 000 Kč).

·         Z přechodných ustanovení však vyplývá rozdílné použití některých změn – např. změny v odpisování (body 10 až 16 přechodných ustanovení) lze dobrovolně použít i na majetek pořízený v době od 1. 1. do 31. 12. 2020, tedy i za zdaňovací období roku 2020.

 

Zrušení superhrubé mzdy

·         Základem pro výpočet daně ze závislé činnosti podle § 6 odst. 12 ZDP jsou opět (jako tomu bylo před 1. 1. 2008) příjmy nezvýšené o pojistné hrazené z těchto příjmů zaměstnavatelem. Tato změna vyvolala také změnu výpočtu zálohy na daň podle § 38h ZDP.

 

Sleva na poplatníka

·         Sleva na poplatníka dle § 35ba odst. 1 písm. a) ZDP nahradila od roku 2006 nezdanitelné části základu daně a v letech 2006 a 2007 činila 7 200 Kč. Od roku 2008 byla v souvislosti se zavedením superhrubé mzdy sleva na poplatníka zvýšena na 24 840 Kč a v této výši zůstala až do roku 2020. Pro rok 2021 se sleva na poplatníka z částky 24 840 Kč zvyšuje o 3 000 Kč na 27 840 Kč a od roku 2022 se zvyšuje o další 3 000 Kč na 30 840 Kč.

 

Náhrada solidárního zvýšení daně progresivní sazbou pro fyzické osoby

·         Daňový balíček 2021 zrušil pro fyzické osoby solidární zvýšení daně, které bylo v období let 2013 až 2020 upraveno v § 16a ZDP, současně však daňový balíček 2021 v § 16 ZDP změnil 15% lineární sazbu daně z příjmů fyzických osob (DPFO) na sazbu progresivní, a to na sazbu 15 % pro základ daně do 48násobku průměrné mzdy a 23 % pro základ daně překračující 48násobek průměrné mzdy.

 

Stravenkový paušál

·         Od 1. 1. 2021 je osvobození od DPFO ze závislé činnosti v § 6 odst. 9 písm. b) ZDP pro stravenky (pro „hodnotu stravování poskytovaného jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům v rámci stravování zajišťovaného prostřednictvím jiných subjektů“) rozšířeno o tzv. stravenkový paušál, tedy o „peněžitý příspěvek poskytovaný zaměstnavatelem zaměstnanci na stravování“.

·         Zatímco příspěvek zaměstnavatelů na stravenky je nadále osvobozen u zaměstnanců bez limitu, tak pro osvobození peněžitého stravenkového paušálu byl zaveden limit 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin (počítáno za jednu směnu podle zákoníku práce). Pro rok 2021 tento limit činí 75,60 Kč (70 % x 108 Kč).

 

Zvýšení hodnotové hranice u hmotného majetku na 80 000 Kč

·         Zvýšení hodnotové hranice odpisovaného hmotného majetku ze 40 000 Kč na 80 000 Kč (§ 26 odst. 2 ZDP)

·         Zvýšení hodnotových hranic ze 40 000 Kč na 80 000 Kč lze uplatnit již pro majetek uvedený do užívání od 1. 1. do 31. 12. 2020, resp. pro technické zhodnocení dokončené v roce 2020, tedy i za zdaňovací období roku 2020. Tento okruh změn je doprovázen body 13 až 15 přechodných ustanovení.

 

 

Mimořádné odpisy hmotného majetku

·         Mimořádné odpisy hmotného majetku podle § 30a ZDP, se nově použijí pro hmotný majetek pořízený od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021.

·         Možnost mimořádných odpisů podle § 30a ZDP se nadále vztahuje na hmotný majetek zařazený do odpisové skupiny 1 nebo 2 a může je uplatnit pouze prvý odpisovatel dle § 28 odst. 1 ZDP.

·         U hmotného majetku pořízeného od 1. 1. 2020 lze tyto mimořádné odpisy použít již pro období roku 2020 či pro hospodářský rok započatý po 1. 1. 2020.

 

Zrušení úpravy odepisování nehmotného majetku v zákoně o daních z příjmů

·         Poplatníci, kteří vedou účetnictví, uplatňovali podle úpravy do 31. 12. 2020 výdaje na pořízení nehmotného majetku dle § 32a ZDP, kde byla pro tento majetek stanovena jako hodnotová hranice vstupní cena překračující 60 000 Kč.

·         Nehmotný majetek a jeho daňové odpisování již ZDP od 1. 1. 2021 neupravuje. Daňová uznatelnost účetních odpisů dlouhodobého nehmotného majetku se u poplatníků, kteří vedou účetnictví, řídí § 24 odst. 2 písm. v) ZDP.

 

Pracovní cesty elektromobily či hybridy

·         Při stanovení daňových výdajů (nákladů) na pracovní cesty automobily zařazenými v obchodním majetku se vychází z prokázaných výdajů na spotřebované pohonných hmoty [§ 24 odst. 2 písm. k) bod 1 ZDP]. Daňový balíček 2021 umožňuje u elektromobilů a hybridů použít namísto skutečných výdajů výdaje na elektřinu vypočtené s použitím tzv. referenční ceny elektřiny. Tuto změnu lze ve smyslu bodu 4 přechodných ustanovení použít již pro období roku 2020. Referenční cena elektřiny pro období roku 2020 činí 4,80 Kč/kWh a pro rok 2021 pak 5,00 Kč/kWh.

 

Oznámení o příjmech ze zdrojů na území ČR vyplácených do zahraničí

·         Podle § 38da ZDP podléhá od 1. 4. 2019 oznamovací povinnosti výplata příjmů do zahraničí i v případě, kdy se z tohoto příjmu v ČR neuplatňuje daň – např. se jedná o výplatu podílů na zisku vyplácených dceřinou společností z ČR mateřské společnosti z jiného členského státu EU.

·         Podle nové úpravy byla do uvedené oznamovací povinnosti zavedena některá zjednodušení.

·         Oznámení se nově podává za kalendářní rok, a to do 31. ledna následujícího roku, nikoli tedy měsíčně, jak bylo zavedeno od 1. 4. 2019 a platilo do 31. 12. 2020.

·         Nově se neoznamují příjmy stejného druhu vyplacené jedné osobě do úhrnu 300 000 Kč měsíčně, od 1. 4. 2019 do 31. 12. 2020 tento limit činil jen 100 000 Kč měsíčně.

·         Nová úprava se použije na příjmy, u kterých by povinnost srazit daň vznikla od 1. 1. 2021 (viz bod 5 přechodných ustanovení).
...zpět na seznam aktualit